३० दिने अभ्यास

Lesson 2.2 – Vowels – स्वरवर्ण (I,O,U) – भाग २

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Vowels in This Chapter.

Vowels  –  स्वरवर्ण (I,O,U)

 

अङ्रेजी अक्षरहरु स्वर (Vowels) र व्यञ्जन (Consonants) गरी दुई किसिमका हुन्छन् ।

  1. स्वरवर्ण (vowels) हुन् – a, e, i, o, u
  2. व्यञ्जनवर्ण (consonants) हुन् – b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z

अङ्रेजीमा कतिपय Vowels का आफ्नो स्वाभाविक उच्चारणका साथै अरु विभिन्न उच्चारण हुन सक्छन् । तलका उदाहरणहरु हेरौं :

 

 

 

ee को तथा ea को दीर्घ “ई” /i:/ हुन्छ:

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
bee (बी) mauri (मौरी)
meet (मीट्) bhetnu (भेट्नु)
feed (फीड्) khuwaunu (खुवाउनु)
read (रिड्) padhnu (पढ्नु)
meat (मीट्) maasu (मासु)
sea (सी) samudra (समुद्र)

 

I = इ / ɪ / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
big (बिग्) thulo (ठुलो)
with (विद्/विथ्) seta (सीत)

 

I = आइ / aɪ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
fine (फाइन्) ramro (राम्रो)
site (साइट्) thau (ठाउँ)

 

I = अ: / 3:/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
sir (स:(र्)) mahasay (महाशय)
first (फ:स्ट्) pahilo (पहिलो)

 

। = आइअ / aɪə / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
fire (फाय(र्)) aago (आगो)
tire (टाय(र्)) thaknu (थाक्नु)

 

O = ओ / əʊ / “लामो ओ”

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
home (होम्) ghar (घर)
gold (गोल्ड्) soon (सुन)

 

O = ओ /o/ “छोटो ओ”

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
fox (फँक्स्) shyal (स्याल)
knot (न्ँट्) gaatho (गाँठो)

 

O = ऊ /o/ “दीर्घ ऊ”

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
do (डू) garnu (गर्नु)
to (टू) laai (लाई)
lose (लूज्) gumaunu (गुमाउनु)
move (मूभ्) chalaunu (चलाउनु)

 

O = अ(|) / ʌ  / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
done (डन्) gareko (गरेको)
come (कम्) aaunu (आउनु)
son (सन्) choro (छोरो)
some (सम्) kehi (केही)

 

U = उ / ʊ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
bush (बुश्) jhadi (झाडी)
put (पुट्) rakhnu (राख्नु)
pull (पुल्) tannu (तान्नु)
push (पुश्) thelnu (ठेल्नु)

 

 

U = ऊ /u:/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
rude (रुड्) besomati (बेसोमती)
truth (ट्रुथ्) satyata (सत्यता)

 

U = अ / ʌ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
up (अप्) maathi (माथी)
but (बट्) tara (तर)

 

U = ई / ɪ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
busy (बिजि) byasta (व्यस्त)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।