३० दिने अभ्यास

Lesson 5.0 – Etiquette – शिष्टाचार

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Consonants in This Chapter.

Etiquette – शिष्टाचार

यस पाठ्मा नेपालीमा शिष्टाचार भनिने Etiquette शब्द हरु को विश्लेशण गरिएको छ । नेपालीमा केहि शिष्टाचार गर्दा प्रयोग गरिने शब्दहरु, “हजुर्”ज्यु” इत्यादी हुन भने अङ्रेजी मा प्रयोग हुने केहि शब्दहरु यस प्रकार छन् ।

 

English अङ्रेजी Nepali
Sorry संरी दु:खित्
Please प्लिज् कृपया
Welcome वेल्कम् स्वागत्
Thanks थ्याङ्क्स् धन्यबाद्
Excuse Me एस्क्युज् मि माफ् पाउँ
Pardon पार्डन् क्षमा
No problem नो प्रब्लम् केहि छैन
My Pleasure माइ् प्लेजर् मेरो खुसीको कुरा

 

शिष्टाचार को प्रयोग कुन्, कतिबेला, कस्तो ठाँउमा,र कसरी गरिन्छ भन्ने बारे, यस पाठ् को बाँकी अंश अर्को पृष्ठ्मा समाबेश गरिएको छ ।

 

नबुझेको प्रश्न सोध्नुहोश

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।