३० दिने अभ्यास

एक्स् क्युज – क्ष्यमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द – भाग २

 

हामिले भाग एक मा “Mistake – भुल्” भन्ने शब्द को बारेमा थाहा पायौ ।  त्यसै गरी क्ष्यमा माग्न वा नम्र अनुरोध गर्नलाई धेरै जसो प्रयोग मा आउने अर्को शब्द हो “Excuse – एक्स् क्युज

 Excuse – एक्स् क्युज  (माफ गर्नु वा गल्तीलाई अनदेखी गर्नु) – कुनै गल्ती लाई माफ् गर्नु वा परवाह नगर्नुउदाहरण् 1: Excuse Me –  एक्स् क्युज  मि ( मलाई माफ् गर्नुहोश् )

उदाहरण् 2: Please Excuse for my late arrival – प्लिज्, एक्स् क्युज  फर् माइ लेट् एराइबल् (कृपया, म ढिलो आएकोमा क्षमा गर्नुहोस्। )

उदाहरण् 3: Excuse me, but there’s a phone call for you. – एक्स् क्युज  मि, बट् दियर् इज् अ फोन् कल् फर् यु (माफ गर्नुहोस्, तर तपाईंको लागि फोन कल आएको छ । )

उदाहरण् 4: Excuse me for a moment – I have to make a phone call. – एक्स् क्युज  मि फर् अ मोमेन्ट – आइ ह्याब् टु मेक् अ फोन कल् ।  ( मलाई एक क्षणको लागि माफ गर्नुहोस् – मलाई फोन कल गर्नु छ ।)

 

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।